Bu Gizlilik Beyanı şirketimizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında tüm taraflarla ilgili bilgileri toplama, saklama ve kullanma şeklini açıklar.

ŞİRKETİMİZ GİZLİLİK POLİTİKA VE PROSEDÜRÜNÜ DEĞİŞTİREBİLİR, İÇERİSİNE EKLEMELER VE ÇIKARMALAR YAPABİLİR VEYA GÜNCELLEYEBİLİR.

Kişisel bilgiler her zaman, bilgilerin alındığı zamanda yürürlükte olan mevzuat ve şirketin Gizlilik Politikaları ve prosedürlerine uygun olarak işlenecektir. Toplanan bilgi türleri, bilgilerin nasıl kullanıldığı ve bilgilerin hangi şartlar altında ifşa edilebileceği konularında tam olarak bilgi sahibi olmanız için gerektiğinde gizlilik politika ve prosedürlerindeki güncellemeler yapılacaktır.

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KORUNMASI VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

“Kişisel veri”, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi anlamına gelir.
“Kişisel verilerin işlenmesi”, Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
“Anonim hâle getirme”, Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini anlamına gelir.
Şirketimiz kişisel nitelikteki verileri, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruyarak sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayıp işleyecektir ve bu veriler belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır.
Şirketimiz kişisel nitelikteki verileri toplarken veya toplamadan önce ve her halükarda kişisel verilerin toplanma amaçları dışında kullanmadan önce veri sahibi ilgili kişiyi bilgilendirmektedir.
Şirketimiz işlenen kişisel nitelikteki verilerin doğru olması ve gerektiğinde güncellenmesi için gerekli bütün tedbirleri alacaktır.
Şirketimiz, kişisel nitelikteki verileri toplanmış oldukları amaçları bakımından yürürlükteki yasada öngörülenden daha uzun süre olmamak üzere gerekli olandan daha uzun süre muhafaza etmeyecektir.
İşbu Politika ’da belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK’nın 7. maddesinin 1. fıkrasına işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 82. madde ve Türk Ceza Kanunu 138. maddeye göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılmaya devam edilebilir.
Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin değişikliğe veya kazara ya da yasadışı kayıplara veya izinsiz kullanıma, ifşa etmeye ya da erişime karşı korumak amacıyla gerekli teknik ve organizasyonel önlemler alınmaktadır.

2. UYGULAMA KAPSAMI

Şirketimizin yazılımsal ve fiziksel tüm operasyon aşamalarında uygulanan veri toplama ve toplama amaçları doğrultusunda veri işlemelerinin tümünü kapsamaktadır.
Çalışanlar “Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Beyan Formu” ile formda ve ilgili politika ve prosedürde yer alan tüm koşulları açık rızaları ile anlayıp kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar.

3. KİŞİSEL VERİLER NELERDİR?

İhtiyaçlara daha iyi cevap vermek amacıyla, örneğin bir yazışma yapmak, bir talebi işleme koymak vb. için Şirketimiz sizi ilgilendiren kişisel nitelikli verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri kendisine sağlamanızı talep edebilir veya toplayabilir. Bu verilerin işlenmesinde gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bu verilere örnek olarak;
• İletişim bilgileri (örneğin; soyadı, adı, ikametgâh adresi, telefon numarası, e-posta adresi vb.)
• Kişisel bilgiler (örneğin; doğum tarihi, uyruk, boy, kilo, fotoğraf)
• Aile fertlerine ilişkin bilgiler (örneğin; adı, doğum tarihi, yaşı, cinsiyeti)
• Banka hesap numaranız (ödeme gibi banka işlemleri için) gibi örnekler verilebilir.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler gibi hassas bilgiler şirketimizce kesinlikle kişinin açık rızası olmadan toplanmamaktadır. Ancak sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler kamu sağlığının korunması koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
18 yaşından küçük kişiler hakkında toplanan bilgiler ad, uyruk ve doğum tarihiyle sınırlıdır ve bu bilgiler bize yalnızca bir yetişkinler veya kurumlar tarafından verilebilir. Bu tür verilerin gönderilmesi halinde bilgilerin silinmesi için Veri Sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIM AMACI

Bazı hizmetler şirketimize kişisel verilerinizi vermenizi gerektirebilir. Kişisel verileri koruma kanununda öngörülen amaçlara uygun olarak ve özellikle;
• İç ve dış müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi,
• Yasal belgeleri muhasebe standartlarına uygun bir şekilde oluşturulması ve saklanması,
• İhtiyaçlarınızı daha iyi karşılamak için ürün ve hizmetlerin uyarlanması,
• Çalışan ve müşteri ihtiyaçlarına daha verimli hizmet verilmesi için veri tabanı ile ilgili ayrıntıların sağlanması,
• İstatistik ve raporlamaların gerçekleştirilebilmesi,
• Tüm müşterileri tercihlerinin bilinmesi ve yönetilmesi,
• Anket yapmak ve anket ile müşteri yorumlarını analiz edilmesi,
• Taleplerin, iddiaların ve şikâyetlerin yönetilmesi,
• Güvenliğin sağlanması ve olası sahtekârlıkların önlenmesi için gerekli sistemlerin uygulaması,
• Yerel yasalara uyulması (örneğin muhasebe belgelerinin saklanması) amaçlarıyla işliyoruz.

5. ERİŞİM, DÜZELTME, İTİRAZ

Kişisel verileriniz hakkında;
• Bilgi alabilir
• Güncelletebilir
• Düzenletebilir
• Sildirebilirsiniz.

Kişisel Verileri işlerken, Kişisel Verilerinizin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için makul adımları atıyoruz. Verilerin işlenmesinin makul düzeyde ilgili politika ve prosedürde açıklandığı gibi işle ilgili meşru bir amaçla veya yasalara uygunluk amacıyla gerçekleştirilmemesi halinde, size, Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etme olanağı sunuyoruz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu aşağıda düzenlenen yöntemlerle yazılı olarak iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.